Smart parkering

Inom projektet har vi identifierat ett antal olika behov och tjänster inom området parkering. I stort handlar det om information om beläggning av och tillgänglighet till olika typer av P-platser. Detta kan gälla allt från enskilda P-rutor till parkeringshus, gator och zoner inom en kommun.

Indata och datamodeller handlar primärt om beläggning av P-ytor, dvs ”var” och när”. Tjänsterna handlar om samma grundinformation men med olika tidsaspekter:
– Var kan jag parkera ”nu”? Var är det ledigt och inte?
– Historik och prognos för beläggning på dag och veckonivå
– Underlag för långsiktig trafikplanering och stadsutveckling

Tidsram

2020

 

Medverkande

Karlskrona, Eskilstuna, Sundsvall, Uppsala, RISE

Kontakt

Jan Ingemar Markendahl
janmar@kth.se